Informatie/Information

for English please scroll down.

IBX Nagel Systeem

 

 

Wanneer kan IBX jou helpen?

  • Nagels die snel afbreken en/of inscheuren
  • Zwakke nagels die niet snel groeien
  • Nagels die splijten
  • Nagels met groeven
  • Trauma nagels

Wat is IBX?

IBX is een revolutionair nagelproduct.

De tot nu toe bekende producten zoals lak, gel en acryl vormen een laag óp de nagel. IBX daarentegen dringt door ín de nagel. Daardoor versterkt IBX de nagel zélf. Er is geen enkel ander product op de markt, dat daartoe in staat is.

 

Voor wie is IBX geschikt?

IBX is geschikt voor vrouwen én mannen, die mooie, lange natuurlijke nagels willen hebben, maar voor wie dat niet mogelijk was ten gevolge van een ongeluk, een beschadiging in de matrix of een natuurlijke zwakte. IBX herstelt en verstevigt de natuurlijke nagel en het is kleurloos en dus onzichtbaar. IBX biedt tot nog toe ongekende mogelijkheden. Het kan beschadigingen in nagels herstellen, zwakke nagels verstevigen en kwetsbare nagels beschermen. Nagels, die altijd snel afbraken of lelijk werden, kunnen nu prachtig lang worden. Nagels, waarop soak-off gel niet lang goed bleef zitten, hebben daar met IBX geen probleem meer mee. Gespleten nagels worden weer één geheel. Nagels, die scheuren of afbrokkelen worden sterk en gezond. Kwetsbare nagels, die uitdrogen door het regelmatig verwijderen van soak-off gels worden weer sterk, waardoor je gel zonder zorgen kan dragen.

 

Hoe werkt IBX?

De nagelplaat bestaat uit een groot aantal lagen dode huidcellen, die het eiwit keratine bevatten. Het is de keratine die de nagel hard maakt. De cellen van de nagelplaat vormen niet één aaneengesloten geheel, maar er zitten holtes tussen. De nagelplaat heeft dus een sponsachtige structuur, een netwerk van keratine met open ruimtes ertussen. IBX dringt eerst door in deze holtes en wordt daarna uitgehard. Bij het uitharden vormt IBX een tweede sponsachtige structuur, die verweven is met de nagelplaat. IBX hecht daarbij alleen aan zichzelf, niet aan de keratine. De nagelplaat wordt daardoor steviger en minder kwetsbaar, eventuele beschadigingen worden opgevuld en de nagel behoudt haar flexibiliteit. De nagel is feitelijk een betere nagel geworden.

 


What is IBX?

IBX is a revolutionary nail product.

The previously known products such as lacquer, gel and acrylic form a layer on the nail. IBX, on the other hand, penetrates the nail. IBX therefore strengthens the nail itself. There is no other product on the market that can do this.

 

For whom is IBX suitable?

IBX is suitable for women and men who want beautiful, long natural nails, but for whom that was not possible due to an accident, damage to the matrix or a natural weakness. IBX repairs and strengthens the natural nail and it is colorless and therefore invisible. IBX offers unprecedented possibilities. It can repair damage to nails, strengthen weak nails and protect fragile nails. Nails, which always broke quickly or became ugly, can now be beautifully long. Nails, on which soak-off gel did not stay in place for a long time, no longer have a problem with IBX. Split nails become one again. Nails that crack or crumble become strong and healthy. Vulnerable nails that dry out by regularly removing soak-off gels become strong again, allowing your gel to wear without worry.

 

How does IBX work?

The nail plate consists of a large number of layers of dead skin cells, which contain the protein keratin. It is the keratin that makes the nail hard. The cells of the nail plate do not form one continuous whole, but there are cavities between them. Thus, the nail plate has a spongy structure, a keratin network with open spaces in between. IBX first penetrates these cavities and is then cured. When cured, IBX forms a second sponge-like structure, which is interwoven with the nail plate. IBX only attaches itself to itself, not to the keratin. The nail plate therefore becomes firmer and less vulnerable, any damage is filled and the nail retains its flexibility. The nail has actually become a better nail.

 

IBX Nail System

 

 

When can IBX help you?

  • Nails that break off and / or tear quickly
  • Weak nails that do not grow quickly
  • Nails that split
  • Nails with grooves
  • Trauma nails